.

REGULAMIN SKLEPU CHANTILLY 

1. Informacje o sklepie

1.1.      Sklep Internetowy działający pod adresem www.chantilly.pl, prowadzony jest przez Chantilly, ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 9252019392, REGON: 080253977

1.2.   Regulamin sklepu internetowego Chantilly określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Użytkownikom systemu pod adresem www.chantilly.pl, w celu zamawiania towarów u Usługodawcy za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową usługodawcy oraz korzystania z innych funkcjonalności Systemu, obejmujących w szczególności określania miejsc dostawy Towarów. 

1.3.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. 

2.          Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dostawa Towaru - usługi transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika realizowane przez podmiot trzeci (UPS) świadczący usługi dostawy,

b)       Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

c)          Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

d)         Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży;

e)         Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

f)           Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

g)          Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

h)        Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

i)           Sklep Internetowy lub System - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.chantilly.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;

j)           Sprzedający lub Usługodawca – Chantilly, ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 9252019392, REGON: 080253977;

k)      Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (obejmuje to również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem);

l)     Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz warunki Umowy Sprzedaży przewidziane w niniejszym Regulaminie. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego zgód stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

m)        Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego;

n)        Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

o)      Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

3.          Korzystanie ze sklepu internetowego

3.1.      Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe:

3.1.1.    przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane Konto oraz

3.1.2.    przez Użytkownika bez rejestracji Konta. 

3.2.      Rejestracja Konta, lub rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

3.3.      Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.4.      Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych zgód. Wymaganą zgodą niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych zgód. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

3.5.      Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

3.6.      Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

3.7.      W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, ale wszelkie złożone przez niego Zamówienia do dnia wypowiedzenia pozostają w mocy.

3.8.      Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

3.9.      Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

3.10.   W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji Konta Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu i adres dostawy Towaru. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności.

3.11.   Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony, albo b) traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo c) w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

3.12.   Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, bez rejestracji Konta), zobowiązany jest podać dane niezbędne dla dokonania Dostawy Towaru: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

4.          Zamówienia

4.1.      Zamówienia w Sklepie Internetowym www.chantilly.pl można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej www.chantilly.pl.

4.2.      Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia i innych czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

4.3.      W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich parametrów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka. Następnie w części zwanej „Koszykiem” należy pozostawić jedynie Towary, które mają być zamówione oraz następnie dokonać złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”.

4.4.      W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

4.4.1.    podaje dane identyfikacyjne,

4.4.2.    podaje miejsce Dostawy Towarów poprzez wpisanie właściwego adresu.

4.4.3.    wybiera sposób dostawy Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym. Obok sposobu Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika jest wskazana cena za dostawę;

4.4.4.    wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;

4.4.5.    weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia;

4.4.6.    potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie [checkboxa] dla „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo.” oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne zgody;

4.4.7.    zaznacza opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4.5.      Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4.6.      Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (np.: e-przelew, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

4.7.      Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

4.8.      Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru u Sprzedającego.

4.9.      W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

4.10.   W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

4.11.   Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

4.12.   Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia Zamówienia.

4.13.   Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

4.14.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

4.15.   Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lube-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).

4.16.   Czas realizacji zamówienia wynosi:

4.16.1. w przypadku płatności „za pobraniem” – od 2 – 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

4.16.2. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – od 2 – 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do 48h (dni robocze) od momentu złożenia zamówienia, zakup zostaje automatycznie anulowany.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

5.          Realizacja zamówienia / warunki Umowy Sprzedaży

Cena

5.1.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są w polskich złotych (PLN).

5.2.      Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

5.3.      Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

Strony umowy sprzedaży

5.4.      Stronami Umowy Sprzedaży są Kupujący i Sprzedający, którego dane umieszczone są na paragonie fiskalnym lub fakturze. .

5.5.      Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

5.6.      Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika zgód w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu, jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży bez rejestracji Konta, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Polityki Prywatności i zgód Sprzedający zdecydowanie zaleca, aby Użytkownik każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.

Płatność

5.7.      Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym.

5.8.      W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji płatności „raty online”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Kupującym umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.

5.9.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Kupującego ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.

5.10.   Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dostawa

5.11.   Dostawa Towaru na adres Kupującego jest realizowana przez podmiot trzeci, który świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej. 

5.12.   Kupujący jest zobowiązany do dokonania rzetelnego odbioru Towarów, a w szczególności do:

5.12.1.   sprawdzenia zgodności przesyłki z załączonym dowodem dostawy (dokumentem WZ) zawierającym listę i ilości towarów w przesyłce oraz zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, 

5.12.2.   sprawdzenie stanu przesyłki,

5.12.3.   zgłoszenia zastrzeżeń co do prawidłowości dostawy, jej zgodności z zamówieniem, braków, uszkodzeń oraz ewentualnie sporządzenia protokołu reklamacyjnego,

5.12.4.   potwierdzenia odbioru.

5.13.   Kupujący ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze:

5.13.1.   reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,

5.13.2.   w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu 530215389 lub pod adresem biuro@chantilly.pl,

5.13.3.   reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki pod numerem telefonicznym: 530215389 lub na adres biuro@chantilly.pl (reklamacje zgłoszone drogą internetową traktowane będą priorytetowo),

5.13.4.   w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie nas powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (tel.: …………., ……….),

W przypadku stwierdzenia:

5.13.5.   naruszenia taśm firmowych,

5.13.6.   uszkodzenia kartonu,

5.13.7.   jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,

5.13.8.   niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu lub dokumentem WZ.

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz o sytuacji poinformować Sprzedającego w sposób opisany powyżej.

Nie zastosowanie do procedur opisanych w artykule 5.12 może spowodować odmowę reklamacji.

Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki czy też niezgodności dokumentu WZ z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy spedycyjnej lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie Sprzedającego. Sprzedający ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie zgłoszonych po odbiorze Towarów od firmy spedycyjnej. 

5.14.   Potwierdzenie odbioru następuje poprzez podpisanie przez Kupującego listu przewozowego. Podpisanie przez Kupującego listu przewozowego bez zastrzeżeń jest równoznaczny z dokonaniem przez Kupującego odbioru Dostawy Towaru bez zastrzeżeń.

6.          GWARANCJA 

6.1.      W PRZYPADKU OBJĘCIA DANEGO TOWARU GWARANCJĄ PRODUCENTA WARUNKI TEJ GWARANCJI, A TAKŻE ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI OKREŚLONE SĄ PRZEZ GWARANTA W DOKUMENTACH GWARANCYJNYCH DANEGO TOWARU. 

6.2.      SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD GWARANCJI ORAZ JEJ ZGŁASZANIA NALEŻY SZUKAĆ W DOKUMENTACH GWARANCYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO TOWARU.

6.3.      Sprzedający nie udziela własnej gwarancji na Towary zakupione przez Kupującego.

7.          Rękojmia za wady

7.1.      Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wobec Sprzedającego określa niniejszy Regulamin. 

7.2.      Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

7.3.      Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7.4.      Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

7.5.      Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

7.6.      Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

7.7.      Kupujący będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

7.8.      Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

7.9.      Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.

7.10.   Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.

7.11.   Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca: ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 9252019392, REGON: 080253977. Transport reklamowanych produktów powinien nastąpić za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego. 

7.12.   Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

7.13.   Postanowienia artykułu 7.12 oraz 7.13 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.

7.14.   Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień artykułu 7.10 oraz 7.11.

7.15.   Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Kupującego wynosi czternaście (14) dni liczonych od dnia złożenia przez Kupującego reklamacji Sprzedającemu.

7.16.   Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.17.   Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego.

7.18.   Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

7.19.   Rękojmia nie obejmuje w szczególności:

– uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych;

– uszkodzeń powstałych z przyczyn mechanicznych, w tym związanych z dokonaniem ingerencji w produkt przez osoby do tego nieupoważnione przez Sprzedającego;

– uszkodzeń powstałych z przyczyn spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi);

– zanieczyszczeń;

– zalania/zanieczyszczenia produktu płynami lub innymi substancjami;

– uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportowania lub składowania, przechowywania produktu przez Kupującego;

– uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.

7.20.   Sprzedający nie gwarantuje pełnej kompatybilności Towaru z innymi urządzeniami oraz nie gwarantuje pełnej funkcjonalności zainstalowanego przez użytkownika oprogramowania, jeżeli zawarte w specyfikacji technicznej Towaru dane nie potwierdzają możliwości współpracy produktu z danymi programami/urządzeniami/komponentami.

7.21.   Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

7.22.   Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowe jej zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@chantilly.pl lub telefonicznie: 530215389  (w dni robocze w godz. 8-16).

7.23.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

• Model produktu;

• Numer seryjny, o ile taki posiada;

• Numer faktury;

• Szczegółowy opis usterki;

• Dane zgłaszającego.

7.24.   Jeżeli Kupujący nie odbierze reklamowanego Towaru odesłanego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego (odpowiednio: Towaru naprawionego, Towaru wymienionego albo produktu w stosunku do którego reklamacja nie została uznana za zasadną), przyjmuje się, po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu Kupującego, iż porzucił on produkt z zamiarem wyzbycia się jego własności i produkt ten staje się własnością Sprzedającego.

8.          Prawo odstąpienia od umowy/zwrot towaru

8.1.      Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres biuro@chantilly.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego.

8.2.      W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem lub przesłane w formie elektronicznej wiadomości e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.

8.3.      Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.

8.4.      Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zdanie powyżej nie ma zastosowania do sytuacji, w której Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności „za pobraniem”, dokonał płatności na konto Sprzedającego za pomocą przekazu pocztowego albo dokonał płatności przy użyciu innej formy przekazu środków pieniężnych, za pośrednictwem firm świadczących takie usługi. Sprzedający dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8.5.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:

8.5.1.      dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;

8.5.2.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.5.3.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.5.4.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);

8.5.5.      sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.5.6.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

8.5.7.      w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

8.5.8.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.9.      o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.5.10.   o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

8.6.      Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.6.1.      W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia;

8.6.2.      Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

9.          Postanowienia końcowe

9.1.      Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

9.2.      W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

9.3.      Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.4.      Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

9.5.      Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku.

Regulamin obowiązuje od 01.12.2019.