.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ramach korzystania ze strony internetowej www.chantilly.pl („Serwis”) może dojść do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. W szczególności będzie to mieć miejsce, gdy poda Pani / Pan swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym. Chantilly dba o ochronę danych osobowych swoich klientów, dlatego przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Chantilly, ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 9252019392, REGON: 080253977 (dalej „Chantilly”).

W jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?

Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)     w celu prawidłowej realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków archiwizacyjnych i podatkowych w związku z zawieraniem umów sprzedaży towarów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b)    w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)     w celu przeprowadzenia procesów reklamacyjnych i procedur zwrotu – jako obowiązek Chantilly wynikający z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO);

d)    w celu dokonywania analiz danych i badań rynkowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)     w celu marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty Chantilly pod warunkiem wyrażenia przez Panią / Pana stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f)     w celu wysyłania Pani / Panu informacji handlowej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO).

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Posiada Pani / Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani / Pan skontaktować się z Chantilly drogą mailową: biuro@chantilly.pl.

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe.

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych prosimy skontaktować się z nami w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: biuro@chantilly.

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczące narusza RODO.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Chantilly może udostępniać Pani / Pana dane osobowe podmiotom współpracującym z Chantilly w szczególności dostawcom usług wysyłkowych oraz dostawcom usług płatniczych.

Chantilly nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani / Pana dane osobowe przechowywane są do czasu usunięcia Pani / Pana konta w Serwisie lub wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po usunięciu konta lub wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, przetwarzane mogą być dane osobowe, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Pani / Panu roszczeniami z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi Chantilly przepisami prawa.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Podczas interakcji ze stroną internetową www.chantilly.pl, automatycznie pobierane są dane, na podstawie których dowiadujemy się, jakimi produktami, rodzajami produktów lub stylami interesuje się dany użytkownik. Dzięki temu wyświetlamy w pierwszej kolejności te produkty, które z dużym prawdopodobieństwem najbardziej będą odpowiadać danemu użytkownikowi. Podczas korzystania z naszych serwerów i baz danych gromadzone są dane urządzenia i dane dostępu, które są protokołowane w tak zwanych plikach logów serwera.

 

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityka Plików Cookies.